Schoolontwikkeling op Het Mozaïek

Met het team hebben wij in 2019 onze profilering gekozen en de vijf grote streefdoelen bepaald, dit zijn doelen waar wij als team ons in willen verbeteren. Onze profilering voor de komende jaren is: - De school als gemeenschap. - De leraar als coach

De school als gemeenschap.

De school is een gemeenschap in het klein waarbij kinderen, ouders, leerkrachten en alle betrokkenen een rol hebben. De school biedt een veilige omgeving waarbinnen je kunt ontwikkelen, ontdekken, mag leren van de fouten die je maakt en trots mag zijn op wat je bereikt. School, ouders en kinderen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan de (school) ontwikkeling van het kind, waarbij de behoeften van het kind centraal staan. Daarom vinden wij het op basisschool Het Mozaïek belangrijk dat ouders en school op een transparante en gelijkwaardige manier communiceren en samenwerken. Het kind heeft een elementaire rol in de eigen (school) ontwikkeling. Wanneer kinderen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen (talent) ontwikkeling, zullen zij gemotiveerd raken om eigen leerdoelen te stellen en te behalen. Binnen onze gemeenschap vinden we het belangrijk dat kinderen ervaren dat iedereen welkom is, zo hebben we een nauwe samenwerking met Berend Botje, IPABO en het Horizon college. Daarnaast hebben wij een conciërge, klassenassistenten en leraarondersteuners binnen onze school die hun steentje bijdragen aan onze gemeenschap. Ook kijken we verder dan alleen onze gemeenschap, en vragen we ons af wat wij kunnen betekenen voor onze omgeving, zo doen wij mee aan goede doelen acties waarbij leerlingen hun steentje kunnen bijdragen.

De leraar als coach.

Onze wereld verandert razendsnel, volgens Kirschner is de digitale economie een realiteit (Kirschner, 2017). Het onderwijs is nu voornamelijk gericht op de industriële revolutie en is enigszins aangepast in het kader van de kenniseconomie. Leerkrachten dragen kennis over aan leerlingen en bepalen wanneer er wat geleerd wordt. De veranderingen in de maatschappij vraagt een ander onderwijssysteem en denkkader van leerkrachten. Leerkrachten weten namelijk nog niet voor welke banen de leerlingen opgeleid moeten worden. Dit vraagt om een andere aanpak; leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en zich vaardigheden eigen maken die zij nodig hebben in de toekomst. Hierbij zal de leerkracht de leerlingen begeleiden, coachen en bewust maken van hun eigen rol in de ontwikkeling die ze doormaken. Dit betekent niet dat we geen kennis meer overdragen, je hebt basiskennis nodig om je verder te kunnen ontwikkelen. Naast de kennisoverdracht en sociale ontwikkeling ligt de nadruk op de vaardigheden: Informatiegeletterdheid: het kunnen zoeken, identificeren, evalueren (van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen) en effectief gebruiken van verkregen informatie. Informatiemanagement: het kunnen vastleggen, beheren en delen van verkregen informatie. Belangrijker is te spreken over toekomstbestendig leren: het verwerven van de vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld.

De vijf grote doelen van Het Mozaïek zijn:

De kinderen van basisschool Het Mozaïek zijn mede eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:

 • De coachende rol van de leerkracht inhoud geven en zichtbaar maken op de gebieden; Leerstofaanbod, nakijken, gip-rondes, klassenmanagement, gesprekken met kinderen over hun ontwikkeling, dagtaak/bloktaak/weektaak, rapport.

Elke leerkracht op basisschool het Mozaïek stemt het onderwijsaanbod af op de ontwikkelbehoeften van elke leerling.

In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:

 • Leeruniek! Dit systeem helpt ons bij het inzichtelijk maken van de onderwijsbehoeften van elk kind, ook staan hier de handelingsplannen en analyses in

Er is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op cultuuronderwijs waarbij er gebruik gemaakt wordt van interne en externe expertise

In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:

 • Doorgaande lijn op muziekonderwijs van groep 1 t/m 8, vakleerkrachten worden de school in gehaald om deze lessen goed neer te zetten. De leerkrachten leren van de expertise van deze vakleerkrachten. Om dit te kunnen realiseren hebben wij subsidie aangevraagd bij de gemeente. Daarnaast krijgen leerkrachten workshops aangeboden om de eigen vaardigheden te ontwikkelen.
 • We zijn in gesprek met Madhouse om in samenwerking met hen te kijken hoe we dit curriculum over acht jaar tijd goed neer kunnen zetten, zodat de kinderen als ze van de basisschool afgaan voldoende bagage hebben meegekregen op dit onderdeel.

In 2023 is er beleid op digitale geletterdheid waarbij de ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking een vast zichtbaar onderdeel zijn binnen het onderwijs curriculum.

In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:

 • Leerlijn ICT-basisvaardigheden bespreken, vaststellen en borgen in het curriculum
 • Binnen de leerlijn mediawijsheid richten we ons op veilig internetgebruik en het bespreken van problemen indien deze zich voordoen. De samen gemaakte afspraken (visie) zijn het uitgangspunt.
 • Leerlingen kennis laten maken met de nieuwste technologie, bijvoorbeeld robotica.
 • Vergroten van ICT-vaardigheden van de leraren.
 • Leraren laten leren van elkaar.
 • Vergroten van de didactische ICT-vaardigheden van de leraren.

In 2023 wordt “wetenschap en techniek onderwijs” geïntegreerd aangeboden tijden de zaakvakken op Het Mozaïek.

In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:

 • In 2023 wordt “wetenschap en techniek onderwijs” geïntegreerd aangeboden tijden de zaakvakken op Het Mozaïek.
 • In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:
 • Elke leerkracht en alle kinderen experimenteren met de materialen die horen bij de lessen natuur.
 • We organiseren twee keer per jaar een techniekmiddag (waarbij ouders kunnen komen kijken.
 • In de bouwvergadering de vorderingen bespreken/filmpjes delen etc.
 • Vergroten van de didactische ICT-vaardigheden van de leraren (op het gebied van robotica)

Op 9 september hebben wij op de studiedag onze vijf grote doelen gekoppeld aan het strategisch beleid van Kopwerk, dit hebben we inzichtelijk gemaakt op het prikbord in de lerarenkamer (zie foto). Ook hebben we met elkaar gekeken naar actiepunten per schooljaar en deze waar nodig aangevuld tot en met schooljaar 2023.

In de middag hebben we onze de basiskwaliteit nogmaals gescoord met het team. We kunnen constateren dat we absoluut goed vooruit zijn gegaan. Een aantal onderdelen konden we van matig naar voldoende zetten. Uiteraard blijven er ook onderdelen die de nodige ontwikkeling vragen. Het is mooie om te zien dat het team best kritisch kan kijken naar de schoolontwikkeling en trots kan zijn als we vooruit gaan.

Als afsluiting hebben wij aandacht besteed aan onze drijfveren, waarom staan we elke keer weer vol enthousiasme voor die groep? Wat maakt dat je elke keer weer de energie kunt vinden om je voor 100% in te zetten voor de kinderen, ouders en de school. Deze woorden hebben we op harten geschreven en in de teamkamer opgehangen.